Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad text editor.

Dev:Specification

Schvalena specifikacia projektu.

Vedúci projektu

RNDr. Vladislav Kuboň, Ph.D.

Počet ľudí a web projektu

4 ľudia

https://jsimlo.sk/foto/

Popis zadania

Projekt sa delí na dve základné časti: fotoalbum a ňom postavená fotosúťaž.

Primárna úloha fotoalbumu bude on-line úložisko fotiek s možnosťou ich následného zverejnenia v albumoch a súťažiach. Bude obsahovať plné rozhranie pre koncových užívateľov a pre správcu systému. Užívatelia budú môcť sami pridávať a upravovať fotky, zverejňovať ich v albumoch a zdieľať s ostatnými užívateľmi. Rozhranie pre správcu systému bude obsahovať širokú škálu celosystémových nastavení a prednastavení pre koncových užívateľov.

Užívateľské albumy i samotné fotky by mali byť zdieľateľné medzi rôznymi užívateľmi, komentovateľné a hodnotiteľné; vždy s možnosťou moderovania komentárov. Systém bude obsahovať i možnosť zasielania notifikácií o zmenách a nových príspevkoch.

Systém fotoalbumu by mal okrem iného taktiež poskytovať hierarchiu oprávnení nad fotkami, albumami a komentármi. K tomu by mal používať možnosť delenia koncových užívateľov do skupín. Definícia oprávnení pre jednotlivé objekty (fotka, album, skupina, časť systému) bude prebiehať systémom "kto smie robiť s objektom ktoré operácie". Takto popísané nastavenia budú poskytovať napr. možnosť deliť užívateľov na tých, ktorí si smú albumy iba prezerať a tých, ktorí ich smú i komentovať, resp. moderovať.

Systém fotoalba by mal byť konfigurovateľný tak, aby bol použiteľný aj ako štandardné jednoduché viacužívateľské fotoalbum (tj. nezaťažovať užívateľa skupinami a pod.), ale zároveň aj ako skupinové fotoalbumy, ako jednoduché on-line diskusné skupiny, ako on-line úložisko fotiek a tiež ako knihy návštev. Vzhľadom k tomu, že projekt bude riešiť predovšetkým samotné fotoalbum, budú diskusné skupiny či knihy návštev skôr doplnkom, než samostatnou funkciou. Napr. diskusná skupina bude na rozposielanie mailov podporovať iba webový formulár a pod.

Systém fotoalbumu by mal byť schopný brániť sa proti zneužitiu, hlavne v oblasti spamu. Bude používať blokovanie spamových robotov pomocou tzv. captcha obrázkov (deformované slovo, ktoré robot ťažko prečíta sám) a pod.

Úlohou fotosúťaže bude vyhlasovanie rôznych typov súťaží nad fotkami z fotoalbumu. Koncový užívatelia budú mať možnosť prihlasovať svoje fotky z úložiska (z fotoalbumu) do rôznych súťaží. V týchto súťažiach budú potom ich fotky hodnotené ostatnými užívateľmi podľa rôznych kritérií a pravidiel.

Systém fotosúťaže by mal obsahovať rozhranie pre vyhlasovanie súťaží, prihlasovanie fotiek do nich a následné hlasovanie. Mal by obsahovať nástroje pre prevádzkovateľa súťaže umožňujúce moderovanie prihlásených fotiek, ako aj nástroje na kontrolu priebehu hlasovania a detekciu zneužitia v súťaži. Moderovanie prihlásených fotiek bude obsahovať možnosť odmietnutia prihlásenej fotky pred jej zverejnením, ako aj dodatočnú diskvalifikáciu fotky.

Detekcia zneužitia bude spočívať prevažne v sledovaní časového priebehu hlasovania. Systém poskytne prevádzkovateľovi súťaže štatistické tabuľky a grafy, na základe ktorých bude môcť prevádzkovateľ podozrivé fotky penalizovať či diskvalifikovať. Systém by mal byť schopný brániť sa proti zneužitiu i sám. Rovnako ako pri blokovaní spamových robotov, aj pri hlasovaní bude možné zapnúť použitie captcha obrázkov spomenutých vyššie.

Systém fotosúťaže by mal byť pomerne úzko spojený s fotoalbumom tak, aby sa primárne dal celý systém ľahko a transparentne použiť výhradne na samotné súťaže, nezaťažujúc pritom priveľmi koncového užívateľa potrebami samotného fotoalbumu a jeho úložiska. To znamená, že systém použitý ako fotosúťaž bude úložisko fotoalbumu používať v zjednodušenom, či skrytom móde. Fotky pridané do fotosúťaže síce budú fyzicky pridané i do fotoalbumu, keďže fotosúťaž úložisko mať nebude, avšak užívateľ túto skutočnosť nepostrehne. Jeho fotky budú pridaním automaticky prihlásené i do vybranej súťaže.

Projekt bude používať webové rozhranie jak pre užívateľov, tak pre správcov systému. Časť systémových nastavení však bude pravdepodobne priamo v konfiguračných súboroch. Bude spĺňať HTML 4.01 a CSS 2.1. Bude vyžadovať podporu Apache, PHP 5+ a PostgreSQL 8+.