Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad text editor.

Doc:Manual/Groups

Autor: Peter Kuziel

Contents

Úvod

V skupinách môžu byť užívatelia. So skupinou môžu byť asociované albumy. Užívatelia môžu mať prístup k diskusii skupiny.

Skupiny sú uložené v kategóriách, ktoré slúžia k organizácii skupín.

Prehľad skupín a kategórií

Prehľad skupín a kategórií si užívateľ zobrazí kliknutím na odkaz v menu Browse Groups.

Táto stránka slúži k zobrazovaniu a prechádzaniu dostupných kategórií a skupín. Hore se zobrazujú detailné informácie o aktuálnej kategórii– jej meno, plná cesta, popis a počty jej podkategórií a skupín. Ďalej sa zobrazujú jej podkategórie a skupiny, ktoré aktuálna kategória obsahuje.

Kliknutím na meno či ikonu podkategórie se zobrazí obsah tejto podkategórie. Do nadradenej kategórie sa dá dostať kliknutím na jej meno hore v ceste aktuálnej kategórie.

Kliknutím na meno alebo ikonu skupiny sa užívateľovi zobrazí detail skupiny.

Poznámka: V tomto zozname sa zobrazujú iba správcom potvrdené kategórie a skupiny (ktorých stav je nastavený na Approved).

Poznámka: Správca si môže tento prehľad zobraziť pre správu kliknutím na odkaz v menu Group Administration alebo kliknutím na odkaz Manage category. V tomto prehľade sa mu zobrazujú všetky kategórie a skupiny.

Poznámka: Správcovi sa tiež zobrazuje počet nepotvrdených skupín a kategórií.

Kategórie

Kategórie si užívateľ môže zobraziť v rôznych štýloch, triediť ich podľa vybraných atribútov a môže v nich vyhľadávať.

Vpravo se zobrazuje počet nájdených kategórií.

Štýly a triedenie

Kategórie môžu byť zobrazené v niekolkých štýloch – Thumbs (zobrazuje sa iba meno a ikona kategórie), Common (zobrazuje sa stručné info o kategórii), Full (zobrazuje sa plné info) a List (informace sa zobrazujú v tabuľke bez ikon).

Kategórie je možné triediť podľa mena, počtu podkategórií a počtu skupín.

Vybraný štýl a triedenie sa aplikuje tlačítkom Go!.

Poznámka: Správca si môže kategórie triediť podľa ich stavu, počtu zatiaľ nepotvrdených skupín a počtu navrhnutých podkategórií.

Poznámka: Prihlásený užívateľ si môže vybraný štýl a triedenie uložiť zaškrtnutím checkboxu save as default a kliknutím na tlačítko Go!.

Vyhľadávánie v kategóriach

Vyhľadávánie je štandardne schované, formulár sa zobrazí po kliknutí na odkaz vpravo Setup filters on the list.

Kategórie je možné vyhľadávať podľa mena - vyhľadávajú se kategórie, ktorých meno obsahuje zadaný reťazec. Vyhľadanie sa vykoná kliknutím na tlačítko Apply filter.

Kliknutím na odkaz Hide filters sa formulár skryje, avšak vyhľadávať sa bude naďalej. Je možné teda vyplniť hľadané meno a formulár pre použitie skryť, aby bola stránka prehľadnejšia.

Poznámka: Správca môže kategórie vyhľadávať tiež podľa ich stavu.

Skupiny

Skupiny si užívateľ môže zobraziť v rôznych štýloch, triediť ich podľa vybraných atribútov a môže v nich vyhľadávať. Skupiny sa tiež stránkujú podľa užívateľom zvoleného počtu skupín na stránku.

Vpravo se zobrazuje počet najdených skupín.

Štýly a triedenie

Skupiny môžu byť zobrazené v niekoľkých štýloch – Thumbs (zobrazuje sa iba meno a ikona skupiny), Common (zobrazujú sa stručné informácie o skupine), Full (zobrazuje se plné info) a List (informacie sa zobrazujú v tabuľke bez ikon).

Skupiny je možné triediť podľa mena, podľa mien vlastníkov skupín.

Vybraný štýl a triedenie sa aplikuje tlačítkem Go!.

Poznámka: Správca si môže skupiny triediť tiež podľa ich stavu.

Poznámka: Prihlásený užívateľ si môže vybraný štýl a triedenie uložiť zaškrtnutím checkboxu save as default a kliknutím na tlačítko Go!.

Vyhľadávanie v skupinách

Vyhľadávanie je štandardne schované, formulár sa zobrazí po kliknutí na odkaz vpravo Setup filters on the list.

Skupiny je možné vyhľadávať podľa mena a typu. Pri vyhľadávání podľa mena vyhľadávajú sa skupiny, ktorých meno obsahuje zadaný reťazec. Pri vyhledávání podľa typu se zobrazia iba skupiny v aktuálnej kategórii daného typu: užívateľove skupiny (My groups), všetky skupiny (All groups) .

Vyhľadávanie sa vykoná kliknutím na tlačítko Apply filter.

Kliknutím na odkaz Hide filters sa formulár skryje, avšak vyhľadávať sa bude i naďalej. Je možné teda vyplniť hľadané meno a typ a formulár po použití skryť, aby bola stránka prehľadnejšia.

Poznámka: Správca môže adresáre vyhľadávať podľa ich stavu. Podle typu ich vyhľadávať nemôže.

Stránkovanie

Skupiny sa pri zobrazovaní stránkujú podľa užívateľom zvoleného počtu skupín na jednu stránku. Užívateľ môže tento počet zmeniť kliknutím na vybraný počet vpravo Show 1|2|…|All items per page.

V prípade, že je skupín viac ako sa vojde na jednu stránku, zobrazí se užívateľovi vpravo tiež zoznam stránok. Užívateľ si příslušnú stránku zobrazí kliknutím na jej číslo.

Poznámka: Kategórie sa zobrazujú len na prvej stránke. Na dalších stránkách už sú iba skupiny.

Dalšie možnosti

Prihlásený užívateľ si môže vytvoriť novú skupinu (Create new group). Tiež môže vytvoriť či navrhnúť novú kategóriu (Create new category / Suggest new category).

Správca si môže zobraziť detail kategórie pre správu (Manage category).

Správca môže spravovať kategórie: môže meniť vlastnosti kategórií (Edit), zmeniť ikonu kategórie (Change icon), môže ich presúvať (Move) alebo ich zmazať (Delete).

Správca môže tiež spravovať skupiny: môže im zmeniť stav (Change status), presúvať ich (Move) alebo ich zmazať (Delete).

Prehľad užívateľových skupín

Užívateľ si môže zobraziť svoje skupiny kliknutím na odkaz My Groups.

Skupiny si užívateľ môže zobraziť v rôznych štýloch, triediť ich podľa vybraných atribútov a môže v nich vyhľadávať. Skupiny sa tiež stránkujú podľa užívateľom zvoleného počtu skupín na stránku.

Vpravo se zobrazuje počet nájdených skupín.

Štýly a triedenie

Skupiny môžu byť zobrazené v niekoľkých štýloch – Thumbs (zobrazuje sa iba meno, stav a ikona skupiny), Common (zobrazujú sa stručné informácie o skupine), Full (zobrazuje sa plné info) a List (informáce sa zobrazujú v tabuľke bez ikon).

Skupiny je možné triediť podľa mena, stavu, počtu komentárov a dalších atribútov.

Vybraný štýl a triedenie sa aplikuje tlačítkem Go!.

Poznámka: Užívateľ si môže vybraný štýl a triedenie uložiť zaškrtnutím checkboxu save as default a kliknutím na tlačítko Go!.

Vyhľadávánie v skupinách

Vyhľadávánie je štandardne schované, formulár sa zobrazí po kliknutí na odkaz vpravo Setup filters on the list.

Skupiny je možné vyhľadávať podľa mena a stavu. Pri vyhľadávání podľa mena sa vyhľadávajú skupiny, ktorých meno obsahuje zadaný reťazec. Pri vyhľadávání podľa stavu sa zobrazia iba skupiny s vybraným stavom.

Vyhľadanie sa vykoná kliknutím na tlačítko Apply filter.

Kliknutím na odkaz Hide filters sa formulár skryje, avšak vyhľadávať sa bude i naďalej. Je možné teda vyplniť hľadané meno a stav a formulár po použití skryť, aby bola stránka prehľadnejšia.

Stránkovanie

Skupiny sa pri zobrazovaní stránkujú podľa užívateľom zvoleného počtu skupín na jednu stránku. Užívateľ môže tento počet zmeniť kliknutím na vybraný počet vpravo Show 1|2|…|All items per page.

V prípade, že je skupín viac ako sa vojde na jednu stránku, zobrazí se užívateľovi vpravo tiež zoznam stránok. Užívateľ si príslušnú stránku zobrazí kliknutím na jej číslo.

Dalšie možnosti

Užívateľ si môže vytvoriť novú skupinu kliknutím na odkaz Create new group.

Užívateľ môže meniť vlastnosti skupín (Edit) a môže ich zmazať (Delete).

Poznámka: Správca tiež môže svojim skupinám zmeniť stav (Change status).

Možnosti práce s kategóriami

Vytvorenie novej kategórie

Užívateľ môže vytvoriť novú kategóriu kliknutím na odkaz Create new category alebo Suggest new category v prehľade skupín a kategórií.

Užívateľovi sa zobrazí formulár obsahujúci vlastnosti adresára, ktoré môže nastaviť. Formulár informuje užívateľa, ktoré položky sú povinné.

Kategória sa vytvorí tlačítkom Create category alebo Suggest category.

Nová kategória musí mať v nadradenej kategórii unikátne meno. Dole je zobrazený zoznam podkategórií, ktoré už nadradená kategória obsahuje.

Vlastnosti kategórií

 • Meno (Name) je ľubovoľný retazec znakov, ktorý musí byť v nadradenej kategórii unikátny.
 • Stav (State) kategórie určuje prístupové práva pre ostatných užívateľov – do potvrdenej kategórie (Approved) môžu pristupovať všetci užívatelia, skrytá kategória (Hidden) a kategória, ktorá je v stave „navrhnutá“ (Suggested), je prístupná iba správcovi.
 • Allow new categories dovoľuje alebo zakazuje užívateľom vytvárať či navrhovat nové podkategórie. Správca smie vytvoriť nový podadresár vždy, bez ohľadu na hodnotu tohoto atribútu.
 • Allow new groups dovoľuje alebo zakazuje užívateľom vytvárať nové skupiny v tejto kategórii.
 • Confirm new groups určuje, či nové skupiny vyžadujú potvrdenie od správcu.
 • Popis (Description) kategórie.

Premenovanie kategórie, zmena stavu a dalších vlastností kategórie

Premenovať kategóriu, zmeniť jej stav a dalšie vlastnosti môže správca kliknutím na tlačítko Edit.

Správcovi sa zobrazí formulár s aktuálnym nastavením vlastností kategórie. Formulár správcu informuje, ktoré položky sú povinné.

Zmeny sa uložia kliknutím na tlačítko Save. Tlačítko Cancel editáciu zruší.

Kategória musí mať v nadradenej kategórii unikátne meno. V prípade, že je vybrané meno už použité, je na to správca upozornený.

Poznámka: Význam jednotlivých vlastností kategórie je uvedený v kapitole Vytvorenie novej kategórie.

Zmena vlastností viacerých kategórií

Správca môže meniť vlastnosti viacerých kategórií naraz. V prehľade kategórií si môže vybrať kategórie a po kliknutí na tlačítko Edit pod prehľadom kategórií zmeniť ich vlastnosti.

Zobrazí sa formulár určený pro zmenu vlastností viacerých kategórií naraz. Správca v ňom musí vybrať, ktoré vlastnosti chce zmeniť.

Vybrané vlastnosti sa uložia kliknutím na tlačítko Save checked.

Zoznam kategórií, ktoré správca edituje, sa zobrazuje dole.

Poznámka: Vo formulári pre zmenu vlastností viacerých kategórií nie je možnost zmeniť meno a to z toho dôvodu, že meno musí byť unikátne.

Zmena ikony kategórie

Správca môže zmeniť ikonu kategórie kliknutím na tlačítko Change icon.

Správca si môže vybrať ikonu zo svojich fotiek alebo zo zdielaných fotiek, v prípade, že k nim má prístup. Fotky si správca môže triediť a môže v nich vyhľadávať.

Nová ikona sa uloží tlačítkom Change icon. Kliknutím na tlačítko Use default icon sa kategórii nastaví defaultná ikona.

Triedenie a vyhľadávanie fotiek

Fotky je možné triediť podľa mena, triedenie sa použije kliknutím na tlačítko Go!.

Správca tiež môže vo fotkách vyhľadávať. Vyhľadávací formulár sa zobrazí kliknutím na odkaz vpravo Setup filters on the list.

Fotky je možné vyhľadávať podľa mena - vyhľadávajú sa fotky, ktorých meno obsahuje zadaný reťazec. Vyhľadávanie se vykoná kliknutím na tlačítko Apply filter.

Kliknutím na odkaz Hide filters sa formulár skryje, vyhľadávať sa ale bude naďalej.

Stránkovanie fotiek

Na jednej stránke sa zobrazuje iba daný počet fotiek. Počet fotiek na jednej stránke môže správca zmeniť kliknutím vpravo na vybraný počet fotiek na stránku.

V prípade, že je počet fotiek viac ako sa vojde na jednu stránku, zobrazia sa správcovi vpravo tiež stránky. Vybraná stránka sa zobrazí kliknutím na jej číslo.

Presun kategórie

Správca môže presunúť vybranú kategóriu do inej kategórie kliknutím na tlačítko Move.

Na začiatku stránky je zobrazená vybraná kategória, ktorú chce správca presunúť. Dalej je zobrazená aktuálna kategória a jej podkategórie.

Vybranú kategóriu správca presunie do aktuálnej kategórie kliknutím na tlačítko Move here. V prípade, že aktuálna kategória je nadradená kategória, tlačítko Move here nie je aktívne (presun nemá zmysel).

Poznámka: Kategóriu nie je možné presunúť do tej istej ani do jej podkategórie.

Poznámka: Zoznam podkategórií je možné zobraziť v rôznych štýloch, podkategórie je možné triediť a je možné v nich vyhľadávať, čo bolo popísané v kapitole Prehľad skupín a kategórií.

Zmazanie kategórie

Zmazať kategóriu môže správca kliknutím na tlačítko Delete.

Správca je požiadaný o potvrdenie zmazania kategórie. Operáciu potvrdí kliknutím na tlačítko Yes. Kliknutím na tlačítko No zmazanie zruší. Kategória, ktorá bude zmazaná sa zobrazuje dole.

Zmazať je možné iba prázdnu kategóriu, nesmú v nej byť žiadne skupiny ani žiadne podkategórie. V prípade, že kategória nie je prázdna, zobrazí sa správcovi upozornenie a zmazanie nie je možné vykonať.

Poznámka: Správca môže zmazať viac kategórií naraz. V prehľade kategórií si vyberie kategórie a klikne na tlačítko Delete pod prehľadom kategórií.

Možnosti práce so skupinami

Vytvorenie novej skupiny

Užívateľ môže vytvoriť novú skupinu kliknutím na odkaz Create new group.

Vyberanie kategórie

Užívateľ si nejprv musí vybrať kategóriu, v ktorej chce skupinu vytvoriť.

Poznámka: V prípade, že užívateľ prišiel z prehľadu skupín a kategórií, potom je kategória už vybraná. Užívateľovi sa rovno zobrazí formulár s vlastnosťami skupiny, ktorý je popísaný nižšie.

Na začiatku stránky je zobrazená aktuálna kategória a informacia o nej – jej meno, popis a či nové skupiny v tejto kategórii vyžadujú potvrdenie správcom alebo nie. Pod ňou sú zobrazené jej podkategórie.

Kliknutím na tlačítko Create here bude užívateľ vytvárať novú skupinu v aktuálnej kategórii. Užívateľovi sa zobrazí formulár s vlastnosťami skupiny, ktorý je popísaný ďalej.

Poznámka: V prípade, že v aktuálnej kategórii nie je povolené vytvárať nové skupiny, potom tlačítko Create here nie je aktívne.

Poznámka: Zoznam podkategórií je možné zobraziť v rôznych štýloch, podkategórie je možné triediť a je možné v nich vyhľadávať, čo bolo popísané v kapitole Prehľad skupín a kategórií.

Zobrazenie formuláre

Užívateľovi sa zobrazí formulár obsahujúci vlastnosti skupiny, ktoré môže nastaviť. Formulár informuje užívateľa, ktoré položky sú povinné.

Nová skupina sa vytvorí tlačítkom Create new group.

Poznámka: Po vytvorení skupiny môže užívateľ vytvoriť dalšie. Tlačítkom Cancel sa vráti zpäť do prehľadu skupín.

Vlastnosti skupiny

 • Meno (Name) je ľubovoľný reťazec znakov.
 • Stav (Status) skupiny určuje prístupové práva pre ostatných užívateľov – do potvdenej skupiny (Approved) môžu pristupovať všetci uživatelia. Do zakázanej skupiny (Banned) a do skupiny čakajúcej na potvrdenie (Waiting for admin approval) má prístup iba jeho vlastník.
 • Free group join určuje, či užívateľa majú voľný vstup do skupiny.
 • Hide list of members určuje pre koho je skrytý zoznam užívateľov:
  • No znamená, že zoznam užívateľov je prístupný pre každého.
  • Visitor only znamená, že zoznam užívateľov je skrytý pre navštevníkov.
  • Non member znamená, že zoznam užívateľov je skrytý pre užívateľov, ktorí nie sú členmi skupiny.
  • Yes znamená, že zoznam užívateľov je skrytý pre každého.
 • Public discussion určuje ako veľmi je diskusia verejná pre navštevníkov:
  • No znamená, že diskusia nie je navštevníkom prístupná vôbec.
  • Read only znamená, že diskusiu môžu návštevníci iba čítať.
  • Moderated znamená, že príspevky navštevníkov musia byť potvrdené moderátorom.
  • Full znamená, že návštevníci môžu voľne prispievať do diskusie.
 • Private discussion určuje ako veľmi je diskusia prístupná pre členov skupiny:
  • No znamená, že diskusia nie je prístupná vôbec.
  • Moderators only znamená, že diskusia je prístupná iba moderátorom, ktorí môžu príspevky čítať aj pridávať.
  • Read only znamená, že diskusia je prístupná aj pre členov skupiny, avšak pridávať príspevky môžu iba moderátori.
  • Moderated znamená, že diskusia je prístupná pre všetkých členov skupiny, príspevky však musia byť najprv potvrdené.
  • Full znamená, že diskusia je otvorená pre všetkých členov skupiny.
 • Popis (Description) skupiny.

Premenovanie skupiny a zmena dalších vlastností skupiny

Premenovať skupinu alebo zmeniť jej dalšie vlastnosti môže užívateľ kliknutím na tlačítko Edit.

Užívateľovi sa zobrazí formulár s aktuálnym nastavením vlastností skupiny. Formulár užívateľa informuje, ktoré položky sú povinné.

Zmeny sa uložia kliknutím na tlačítko Save. Tlačítko Cancel editáciu zruší.

Poznámka: Význam jednotlivých vlastností skupiny bol uvedený v kapitole Vytvorenie novej skupiny.

Zmena vlastností viacerých skupín

Užívateľ môže zmeniť vlastnosti viacerých skupín naraz. V prehľade svojich skupín si môže vybrať skupiny a po kliknutí na tlačítko Edit pod prehľadom skupín zmeniť ich vlastnosti.

Zobrazí sa formulár určený k zmene vlastností viacerých skupín naraz. Užívateľ v ňom musí vybrať, ktoré vlastnosti chce zmeniť.

Vybraté vlastnosti sa uložia kliknutím na tlačítko Save checked.

Zoznam skupín, ktoré užívateľ edituje, sa zobrazuje dole.

Zmena ikony skupiny

Užívateľ môže zmeniť ikonu skupiny kliknutím na tlačítko Change icon.

Užívateľ si môže vybrať ikonu zo svojich fotiek alebo zo zdieľaných fotiek, v prípade, že k nim má prístup. Užívateľ si môže fotky triediť a môže v nich vyhľadávať.

Nová ikona sa uloží tlačítkem Change icon. Kliknutím na tlačítko Use default icon sa skupine nastaví defaultná ikona.

Triedenie a vyhľadávanie fotiek

Fotky je možné triediť podľa mena, triedenie sa použije kliknutím na tlačítko Go!.

Užívateľ tiež môže fotky vyhľadávať. Vyhľadávací formulár sa zobrazí kliknutím na odkaz vpravo Setup filters on the list.

Fotky je možné vyhľadávať podľa mena - vyhľadávajú sa fotky, ktorých meno obsahuje zadaný reťazec. Vyhľadávanie sa vykoná kliknutím na tlačítko Apply filter.

Kliknutím na odkaz Hide filters se formulár skryje, vyhľadávať sa ale bude naďalej.

Stránkovanie fotiek

Na jednej stránke sa zobrazuje iba daný počet fotiek. Toto môže užívateľ zmeniť kliknutím vpravo na vybraný počet fotiek na stránku.

V prípade, že je počet fotiek viac ako sa vojde na jednu stránku, zobrazia sa uživateľovi vpravo tiež stránky. Vybraná stránka se zobrazí kliknutím na jej číslo.

Zmena stavu skupiny

Správca môže zmeniť stav skupiny kliknutím na tlačítko Change state.

Správcovi sa zobrazí formulár s aktuálnym nastavením skupiny. Pod ním sa zobrazuje menená skupina a jej aktuálny stav.

Nový stav se uloží kliknutím na tlačítko Save.

Poznámka: V prípade ,že skupina nie je zakázaná (Banned), dôvod (Reason) sa nezobrazuje a nemá teda zmysel ho vyplňovať.

Poznámka: Vybratím skupín v prehľade skupín a kliknutím na tlačítko Change state pod prehľadom skupín môže správca zmeniť stav viacerých skupín naraz.

Zmazanie skupiny

Zmazať skupinu môže užívateľ kliknutím na tlačítko Delete.

Uživateľ je požiadaný o potvrdenie zmazania skupiny. Operáciu potvrdí kliknutím na tlačítko Yes. Kliknutím na tlačítko No zmazanie zruší. Skupina, která bude zmazaná sa zobrazuje dole.

Poznámka: Pri zmazaní skupiny se odstránia všetci užívatelia zo skupiny a zmaže sa diskusia k skupine.

Poznámka: Užívateľ môže zmazať viac skupín naraz. V prehľade svojích skupín si vyberie skupiny a klikne na tlačítko Delete pod prehľadom skupín.

Detail skupiny

V detaile skupiny sa zobrazí plná cesta, ktorá vedie z koreňovej kategórie do kategórie, v ktorej sa nachádza daná skupina. Ďalej sa zobrazí vlastník skupiny, popis skupiny. Správca alebo vlastník skupiny môže kliknúť na odkaz Manage group získa podrobnejší detail skupiny. Po kliknutí na Manage group sa zobrazia tlačítka change icon, change state, edit, delete. Správca alebo vlastník sa môže vratiť do užívateľskeho módu späť kliknútím na odkaz View group.

Užívatelia skupiny

Zoznam užívateľov skupiny je dostupný pre užívateľa kliknutím na odkaz Group users vo vedľajšom menu v detaile skupiny.

Zobrazí sa stránka s užívateľmi v skupine.

K zoznamu užívateľov sa zobrazí možnosť voľby zoznamu užívateľov v rôznych štýloch. Dostupné štýly sú Thumbs, List. Tiež sa zobrazí možnosť triedenia podľa mena a podľa stavu užívateľa v skupine.

Poznámka: V prípade, že je užívateľ je zároveň vlastníkom skupiny, zobrazia sa pri každom užívateľovi v zozname tlačítka change role a delete. Tiež sa zobrazia tlačítka change role a delete pod zoznamom užívateľov skupiny.

Zmena stavu užívateľa v skupine

Zmeniť stav užívateľa v skupine môže užívateľ vyvolať kliknutím na tlačítko Change role, v prípade, že je vlastníkom skupiny.

Zobrazí sa formulár s aktuálnym stavom užívateľa v skupine. Formulár užívateľa informuje, ktoré položky sú povinné a ktoré dobrovoľné.

Zmenený stav uloží kliknutím na tlačítko Save.

Poznámka: V prípade potreby zmeniť stav užívateľom hromadne, si može užívateľ v prehľade užívateľov skupiny vybrať konkrétnych užívateľov a kliknúť na tlačítko Change role pod zoznamom užívateľov skupiny. Zobrazí sa mu špeciálny formulár k zmene stavu viacerých užívateľov.

Zmazanie užívateľa v skupine

Zmazanie užívateľa v skupine môže užívateľ vyvolať kliknutím na tlačítko Delete, v prípade, že je vlastníkom skupiny.

Zobrazí sa otázka či si užívateľ praje zmazať daného užívateľa v skupine.

Daný užívateľ sa zmaže po kliknutí na tlačítko Yes.

Poznámka: V prípade potreby zmazania viacerých užívateľov hromadne, si môže užívateľ v prehľade užívateľov vybrať konkrétnych užívateľov a kliknúť na tlačítko Delete pod zoznamom užívateľov skupiny.

Prihásenie sa do skupiny

Kliknutím na odkaz Join this group sa užívateľ stane členom skupiny.

Užívateľovi sa zobrazí informácia o tom, že bol pridaný do skupiny.

Poznámka: V prípade, že užívateľ už je členom skupiny, zobrazí sa mu informácia o tom, že už je členom skupiny.

Poznámka: V prípade, že skupina nemá voľný vstup nových užívateľov, tak užívateľ, ktorý vstúpil do skupiny, musí čakať na potvrdenie správcom resp. vlastníkom skupiny.

Albumy skupiny

Kliknutím na odkaz Group albums sa užívateľovi zobrazí stránka so zoznamom albumov asociovaných so skupinou.

Diskusia skupiny

Kliknutím na odkaz Discussion sa užívateľovi zobrazí stránka s diskusiou skupiny.