Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad text editor.

Doc:Manual/Instalacia

Autor: Juraj Šimlovič

Upozornenie: Inštalácia aplikácie vyžaduje aspoň minimálne znalosti fungovania webových aplikácií a webových serverov; základné znalosti fungovania MySQL; a základné znalosti syntaxe jazyka PHP.

Contents

Požiadavky

 • Operačný systém Linux alebo kompatibilný.
  • V iných operačných systémoch môžu nastať problémy s nahrávaním fotiek, generovaním zmenšených náhľadov fotiek a pod.
 • Webový server: Apache.
  • Pri použití iných webových serverov môžu nastať problémy s nahrávaním fotiek.
 • PHP 5.2 alebo vyššie.
 • MySQL 5 alebo vyššie.
 • XHTML/CSS compliant webový prehliadač podľa špecifikácie spoločnosti W3C (http://www.w3.org/).
  • Doporučujeme použiť Mozilla Firefox 2 alebo novší.

Inštalácia

Inštalácia aplikácie vyžaduje funkčný webový server s podporou PHP a MySQL. Ďalej vyžaduje funkčný MySQL server; jednu (najlepšie prázdnu) databázu; a jedného užívateľa s dostatočnými oprávneniami k tejto databáze (oprávania CREATE, ALTER, INSERT, UPDATE, DELETE a SELECT).

Poznámka: Súčasťou inštalácie nie je vytvorenie databázového užívateľa ani vytvorenie samotnej databáze. O vytvorenie databáze a užívateľa požiadajte správcu Vašeho webového serveru, prípadne databázového serveru.

Krok 1: Výber umiestnenia

Zvoľte požadované umiestnenie aplikácie v rámci priestoru webového serveru. Zvolené umiestnenie musí byť prázdne. V prípade systému linux a apache musí byť zvoleným umiestnením prázdny adresár dostupný cez http protokol.

Krok 2: Kopírovanie súborov

Z inštalačného archívu nakopírujte všetky súbory a adresáre do Vami zvoleného umiestnenia.

Poznámka: Je nutné dbať na to, aby názvy súborov vo zvolenom umiestnení odpovedali názvom v inštalačnom archíve a aby sa do zvoleného umiestnenia nakopíroval celý obsah inštalačného archívu.

Krok 3: Konfigurácia

Vo zvolenom umiestení, v podadresári install sa nachádza konfiguračný súbor _LocalSettings.php. Otvorte tento súbor v textovom editore a vyplňte hodnoty jednotlivých nastavení. Poznámka: Konfiguračný súbor je PHP skript. Dodržujte PHP syntax.

 • Settings::$systemSiteId – Id aplikácie, používané pri komunikácií s webovými prehliadačmi. V prípade, že plánujete prevádzkovať viacero inštalácii na jednom serveri, je potrebné pre každý server nastaviť inú hodnotu. Poznámka: Použite výhradne alfanumerické znaky.
 • Settings::$systemSiteName – Názov stránky. Zobrazuje sa napríklad v záhlaví webových prehliadačov a podobne.
 • Settings::$systemSiteContact – Kontakt na prevádzkovateľa aplikácie. V prípade problémov sa tento e-mail zobrazí užívateľom aplikácie ako kontakt na správcu stránky.
 • Settings::$systemMailSender – E-mailová adresa, z ktorej bude aplikácia odosielať notifikácie, upomienky, heslá a pod. Uveďte prosím existujúcu e-mailovú adresu.
 • Settings::$systemBaseUrl – Uveďte absolútnu cestu k umiestneniu stránky na webovom serveri. Príklad: V prípade, že má vaša stránka webovú adresu http://example.com/foto/, absolútne umiestnenie stránky je /foto.
 • Settings::$systemPathInfo – Pokiaľ Váš webový server nepodporuje tzv. PATH_INFO, zmeňte hodnotu tohto nastavenia na false. Poznámka: Toto nastavenie je možné zmeniť i dodatočne. Priebeh inštalácie na tomto nastavení nezáleží.
 • Settings::$systemDefaultLanguage – Zvoľte východzí jazyk aplikácie. Zoznam aktuálne dostupných jazykov:
  • en – Angličtina.
  • sk – Slovenčina.
 • Settings::$dbServer – Uveďte názov MySQL serveru.
 • Settings::$dbPort – Pokiaľ Váš MySQL server nebeží na štandardom porte, 3306, uveďte port MySQL serveru.
 • Settings::$dbUser – Uveďte prihlasovacie meno databázového užívateľa.
 • Settings::$dbPassword – Uveďte prihlasovacie heslo databázového užívateľa.
 • Settings::$dbName – Uveďte názov databáze.
 • Settings::$dbPrefix – V prípade, že uvedená databáza nie je prázdna, zvoľte vhodný prefix tabuliek.

Uložte zmeny v konfiguračnom súbore a súbor premenujte na LocalSettings.php.

Krok 4: Inštalácia aplikácie

Vo webovom prehliadači otvorte vo zvolenom umiestnení podadresár install a sledujte informácie zobrazené v prehliadači. V prípade úspešnej inštalácie sa zobrazí správa o ďalšom postupe. V opačnom prípade sa zobrazí chybové hlásenie s informáciami o možných problémoch a prípadne aj ich riešeniach.

Príklad: V prípade, že má vaša stránka webovú adresu http://example.com/foto/, otvorte v prehliadači adresu http://example.com/foto/install/.

Poznámka: Inštalačný proces skontroluje konfiguračný súbor a nastavenia systému (nastavenia PHP a pod.) a overí, či je možné aplikáciu nainštalovať. Následne nainštaluje do databáze potrebné tabuľky a vytvorí účet pre správcu aplikácie. Inštalačný proces tiež pridá sadu bran avatarov do zdieľaného úložiska fotiek.

Poznámka: Inštalačný proces naplní aplikáciu malým množstvom ilustrujúcich užívateľov, albumov a fotiek.

Krok 5: Spustenie aplikácie

Pokiaľ inštalácia aplikácie prebehla v poriadku (v prehliadači sa zobrazila informácia o úspešnom dokončení inštalácie), presuňte konfiguračný súbor LocalSettings.php z podadresáru install do hlavného adresáru umiestnenia.

Príklad: Pokiaľ bol konfiguračný súbor umiestnený v adresári /var/www/html/foto/install/LocalSettings.php, presuňte ho do adresáru /var/www/html/foto/LocalSettings.php.

Presunutím konfiguračného súboru sa stáva aplikácia fungujúcou a je možné s ňou začať pracovať. Inštalačný proces vytvoril pre správcu účet s užívateľským menom admin. Tento účet je po inštalácií bez hesla a je nutné si toto heslo po prihlásení zmeniť.

Krok 6: Uzamknutie inštalácie

Pre väčšiu bezpečnosť je doporučené po inštalácií zmazať celý podadresár install. Tým zabránite, aby sa ktokoľvek pokúsil preinštalovať Vašu aplikáciu.

Krok 7: Práva adresárov

Vo zvolenom umiestnení sa nachádzajú podadresáre tmp a previews, do ktorých aplikácia zapisuje nahrané fotky. Aby upload a zobrazovanie fotiek fungovalo správne, je potrebné zabezpečiť adekvátne práva čítania a zápisu do týchto podadresárov pre webový server.