Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad text editor.

Doc:Manual/Photos

Autor: Jana Skotáková

Contents

Úvod

Uživatelovy fotky

Uživatel má svoje fotky uloženy ve svém vlastním úložišti, ostatní uživatelé si je prohlížet nemohou.

Fotky nejsou sami o sobě „veřejné“. Pokud uživatel chce, aby si ostatní mohli jeho fotky prohlížet, musí je přiřadit nějakého alba.

Pokud uživatel naopak nechce, aby si některou fotku mohli prohlédnout ostatní uživatelé, může ji označit jako soukromou. Místo takovéto fotky se pak bude zobrazovat jen ikona. Ostatní vlastnosti (jméno, popis, …) se ovšem budou zobrazovat i nadále.

Sdílené fotky

V systému jsou kromě uživatelských fotek ještě fotky sdílené.

Tyto fotky jsou přístupné všem uživatelům. Dají se do nich uložit např. ikony pro alba nebo skupiny.

Přehled uživatelových fotek

Přehled svých fotek si uživatel zobrazí kliknutím na odkaz v menu My Photos.

Tato stránka slouží k zobrazování všech uživatelových fotek. Fotky si uživatel může zobrazit v různých stylech, může je třídit a může v nich vyhledávat. K procházení fotek slouží také jejich tagy.

Vlevo dole pod menu se zobrazují informace o zabraném a volném místě, které má uživatel k dispozici. Také se zde zobrazuje počet uložených fotek.

Poznámka: Zobrazuje se zde také zabrané a volné místo sdílených fotek a jejich počet.

Poznámka: Správci se zobrazuje i celkové zabrané místo a počet fotek včetně údaje, kolik z nich je unikátních (pokud se některé fotky opakují).

Styly a setřídění fotek

Seznam fotek lze zobrazit v různých stylech: Thumbs (obsahuje pouze jméno a náhled fotky), Common (obsahuje stručné informace o fotce), Full (obsahuje plné info o fotce) a List (zobrazuje se tabulka bez náhledů).

Fotky lze setřídit podle vybraných atributů: jejich jména, autora, velikosti, data nahraáhí do systému, skóre a dalších vlastností.

Vybraný styl a setřídění se použije kliknutím na tlačítko Go!.

Poznámka: Uživatel si může vybraný styl a setřídění uložit zaškrtnutím checkboxu save as default a kliknutím na tlačítko Go!.

Vyhledávání fotek

Vyhledávání je standardně schované, formulář se zobrazí po kliknutí na odkaz vpravo Setup filters on the list. Zobrazuje se zde také počet nalezených fotek.

Fotky lze vyhledávat podle:

 • jména (Name) - vyhledávají se fotky, jejichž jméno obsahuje zadaný řetězec,
 • data vytvoření (Created) - vyhledávají se fotky, jejichž atribut created obsahuje zadaný řetězec,
 • velikosti (Size) – vyhledávají se fotky, které mají velikost mezi zadanými hodnotami. Uživatel může zadat pouze jednu z nich.
 • data nahrání do systému (Uploaded) – vyhledávají se fotky, které byly nahrány mezi zadanými daty. Uživatel může zadat pouze jedno z těchto dat.
 • a podle typu (Display photos) - private zobrazí pouze fotky označené jako soukromé, non-private zobrazí pouze fotky označené jako veřejné.

Vyhledání se provede kliknutím na tlačítko Apply filter.

Kliknutím na odkaz Hide filters se formulář skryje, ovšem vyhledávat se bude i nadále. Lze tedy vyplnit kritéria pro vyhledávání a formulář po použití skrýt, aby byla stránka přehlednější.

Poznámka: Jako datum nahrání do systému je možné zadat například: 10 September 2000, +1 day, +1 week, next Thursday, last Monday.

Stránkování

Fotky se při zobrazování stránkují podle uživatelem zvoleného počtu fotek na jednu stránku. Uživatel může tento počet změnit kliknutím na vybraný počet vpravo Show 1|2|…|All items per page.

Pokud je fotek více než kolik se vejde na jednu stránku, zobrazí se uživateli vpravo také seznam stránek. Uživatel si příslušnou stránku zobrazí kliknutím na její číslo.

Tagy

Tag je stručná (obvykle jednoslovná) charakterizace fotky. Tag nesmí obsahovat mezery. Tagy jsou brány jako obyčejný text, pokud tedy uživatel do tagu zadá nějaké HTML-tagy, nebudou interpretovány. Každá fotka může mít tagů více. Na pořadí tagů nezáleží. Tagy u fotek nahrazují adresáře, slouží k vyhledávání fotek.

Pro vyhledání fotek s vybranými tagy může uživatel tyto tagy napsat nebo naklikat do pole Current tags. V poli Exclude tags jsou tagy, které hledané fotky mít nesmí.

Fotky se s vybranými tagy vyhledají kliknutím na tlačítko Go!.

Poznámka: V poli Exclude tags je předvyplněn tag označující koš. V seznamu se tedy nezobrazují fotky, které uživatel přesunul do koše.

Další možnosti

Uživatel může nahrát další fotky klinutím na odkaz Upload photos.

Kliknutím na odkaz View Trash si uživatel může zobrazit fotky v koši. Tento přehled se liší jen nastavením tagů.

Smazat fotky v koši může uživatel kliknutím na odkaz Empty trash

Uživatel může fotkám měnti vlastnosti (Edit), může jim měnit tagy (Tags), může je přidat do alba (Add into album) nebo je smazat (Delete).

Fotky také může přesunout do koše (Trash) nebo je z koše obnovit (Restore).

Uživatel také může vybrané fotky přidat do sdílených fotek (Share photos).

Přehled sdílených fotek

Uživatel si zobrazí sdílené fotky kliknutím na odkaz Shared photos.

Se sdílenými fotkami pracuje uživatel stejně jako se svými, pouze není možné vyhledávat fotky podle typu (fotky jsou vždy veřejné).

Poznámka: Práce s uživatelovými fotkami je popsána v kapitole Přehled uživatelových fotek.

Správa fotek

Správce fotek si může zobrazit všechny fotky všech uživatelů kliknutím na odkaz Photo Administration.

S těmito fotkami pracuje správce stejně jako se svými. Pouze u fotek, které jsou onačené jako soukromé, se nezobrazují jejich náhledy.

Poznámka: Práce s uživatelovými fotkami je popsána v kapitole Přehled uživatelových fotek.

Detail fotky

Detail fotky si uživatel zobrazí kliknutím na její jméno nebo ikonu.

Uživateli se zobrazí větší náhled a detailní informace o fotce - jméno, velikost, rozlišení, počet prohlížení, skóre a další vlastnosti.

Kliknutím na náhled fotky si ji uživatel může zobrazit v původní velikosti.

Uživatel může fotku ohodnotit kliknutím na vybrané ohodnocení v tabulce dole vlevo v řádku Score.

Další možnosti

Uživatel si může přečíst komentáře k fotce kliknutím na odkaz View comments.

Uživatel si může fotku označit jako nevhodnou kliknutím na tlačítko Earmark as inappropriate.

Detail fotky pro správu

Uživatel, kterému fotka patří, si může zobrazit detail fotky pro správu např. klinutím na odkaz vlevo Manage this photo.

V tomto detailu se uživateli zobrazí více informací. Uživatel také může s fotkou pracovat - měnit ji vlastnosti, měnit tagy, přidat ji do alba apod.

Uživatel může také nastavit fotku jako soukromou kliknutím na tlačítko Make private nebo ji zveřejnit kliknutím na tlačítko Publish photo.

Další možnosti

Uživatel se může podívat, ve kterých albech je fotka přidána kliknutím na odkaz View containing albums.

Uživatel může nahrát nový obrázek kliknutím na odkaz Load new version.

Možnosti práce s fotkami

Nahrání uživatelových fotek

Uživatel si může nahrát fotky kliknutím na odkaz Upload photos.

Uživateli se zobrazí formulář pro nahrání fotek, formulář je rozdělen na několik částí.

V prvním kroku si uživatel vybere soubory s fotkami, které chce nahrát. Formulář uživatele informuje o maximální možné velikosti souboru a o volném místu, které má uživatel k dispozici.

Další kroky jsou nepovinné, uživatel může nahrát fotky rovnou po vybrání souborů tlačítkem Just upload files right now.

V druhém kroku uživatel nastaví vlastnosti fotek. Jako jména fotek lze použít názvy souborů.

Ve třetím kroku uživatel nastaví společné tagy fotek. Tagy fungují podobně jako klíčová slova. Uživatel může ke fotkám přiřadit skupinu tagů, tagy jsou navzájem oddělené mezerami.

V posledním kroku si uživatel vybere, do kterého alba chce fotky přidat.

Poznámka: Uživatel může soubory nahrát po libovolném kroku, nemusí formulář vyplňovat celý.

Chyby při nahrávání fotek

 • V souboru není uložen obrázek.
 • Neznámý nebo nepodporovaný typ obrázku.
 • Velikost souboru překročila maximální povolenou mez.
 • Rozlišení obrázku překročilo maximální povolenou mez.

Pokud dojde k některé z těchto chyb, nebude soubor uložen na server. Uživatel může zkusit nahrát soubor znovu - po jeho zmenšení, konverzi na podporovaný typ apod.

Poznámka: Tento výčet chyb není úplný, při jiných chybách je obvykle nutné kontaktovat správce systému.

Vlastnosti fotek

 • Jméno (Name) je libovolný řetězec znaků.
 • Autor (Author) je jméno autora fotky.
 • Místo vyfocení (Location).
 • Datum vyfocení (Created) je libovolný řetězec (např. jaro 2007).
 • Watermark určuje, jestli se na fotku použije watermark nebo ne.
 • Private určuje, jestli se je fotka soukromá.
 • Popis (Description).

Změna názvu fotky a dalších vlastností

Změnit název fotky a další vlastnosti může uživatel kliknutím na tlačítko Edit.

Uživateli se zobrazí formulář s aktuálním nastavením vlastností fotky. Formulář uživatele informuje, které položky jsou povinné.

Změny se uloží kliknutím na tlačítko Save. Tlačítko Cancel editaci zruší.

Poznámka: Význam jednotlivých vlastností fotky byl uveden v kapitole Nahrání uživatelových fotek.

Změna vlastností více fotek

Uživatel může měnit vlastnosti více fotek najednou. V přehledu fotek si může vybrat fotky a po kliknutí na tlačítko Edit dole pod seznamem fotek změnit jejich vlastnosti.

Zobrazí se formulář určený pro změnu vlastností několika fotek najednou. Uživatel v něm musí vybrat, které vlastnosti chce změnit.

Vybrané vlastnosti se uloží kliknutím na tlačítko Save checked.

Seznam fotek, které uživatel edituje, se zobrazuje dole.

Smazání fotky

Smazat fotku může uživatel kliknutím na tlačítko Delete.

Uživatel je požádán o potvrzení smazání fotky. Operaci potvrdí kliknutím na tlačítko Yes. Kliknutím na tlačítko No mazaní zruší. Fotka, která bude smazána se zobrazuje dole.

Poznámka: Uživatel může smazat více fotek najednou. V přehledu si vybere fotky a klikne na tlačítko Delete dole pod seznamem fotek.

Změna tagů fotky

Uživatel může změnit tagy fotky kliknutím na tlačítko Tags.

Uživateli se zobrazí formulář s aktuálními tagy fotky. Pod ním se zobrazí již použité tagy setříděné podle počtu jejich použití (Frequently used tags). Dole se zobrazí fotka, jejíž tagy uživatel mění.

Změny se uloží kliknutím na tlačítko Save. Tlačítko Cancel editaci zruší.

Poznámka: Uživatel může měnit tagy více fotkám najednou. V přehledu fotek si může vybrat fotky a po kliknutí na tlačítko Change tags změnit jejich tagy.

Poznámka: Po hromadné změně budou mít všechny vybrané fotky stejné tagy.

Přesun fotky do koše

Uživatel může fotku přesunout do koše kliknutím na tlačítko Trash.

Fotce se tím přidá tag označující koš.

Poznámka: Více fotek najednou lze přesunout do koše jejich vybráním a kliknutím na tlačítko Move to trash.

Obnovení fotky z koše

Fotku v koši může uživatel obnovit kliknutím na tlačítko Restore.

Fotce se odebere tag označující koš.

Poznámka: Více fotek najednou lze obnovit jejich vybráním a kliknutím na tlačítko Restore dole pod seznamem fotek.

Vysypání koše

Uživatel může vysypat koš kliknutím na odkaz Empty trash.

Dále bude vše probíhat stejně jako při hromadném mazání fotek. Mazat se budou všechny fotky s tagem označující koš.

Přidání fotek do sdílených fotek

Uživatel může svoje vybrané fotky přidat ke sdíleným fotkám kliknutím na tlačítko Share photos.

Uživateli se zobrazí volné místo ve sdílených fotkách a celková velikost vybraných fotek. Dole se zobrazí fotky, které budou přidány ke sdíleným.

Kliknutím na tlačítko Copy to shared storage uživatel zkopíruje vybrané fotky do sdílených.

Poznámka: Pokud se do sdílených fotek nevejdou všechny vybrané fotky, budou přidány jen některé. Chce-li tedy uživatel přidat některé fotky přednostně, měl by nejprve zúžit svůj výběr na tyto fotky.

Přidání sdílené fotky k uživatelovým

Uživatel si může vybrané sdílené fotky zkopírovat ke svým kliknutím na tlačítko Copy to my photos.

Uživateli se zobrazí volné místo v jeho fotkách a celková velikost vybraných fotek. Dole se zobrazí sdílené fotky, které budou přidány ke jeho fotkám.

Kliknutím na tlačítko Copy to my private storage uživatel zkopíruje vybrané fotky do svých.

Poznámka: Pokud se do uživatelových fotek nevejdou všechny vybrané fotky, budou přidány jen některé. Chce-li tedy uživatel přidat některé fotky přednostně, měl by nejprve zúžit svůj výběr na tyto fotky.

Alba, ve kterých je fotka přiřazena

Uživatel si může zobrazit alba, ve kterých je fotka přiřazena, kliknutím na odkaz View containing albums.

Nahoře na stránce se zobrazí vybraná fotka.

Dole se zobrazí seznam alb a informace o fotce v albu. Zobrazí se cesta k albu a jeho stav. Také se zobrazí, kdy byla fotka přidána do alba, její stav v albu a důvod tohoto stavu.

Další možnosti

Uživatel může fotku přidat do dalšího alba kliknutím na tlačítko Add to album. Přidání fotky do alba bylo popsáno v kapitole Přidání fotek do alba.

Uživatel může také fotku odebrat z alba, pokud v něm není fotka zakázaná. Odebrání z alba provede tlačítkem Remove. Odstranění fotky z alba bylo popsáno v kapitole Odstranění fotky z alba.

Poznámka: Uživatel může odstranit fotku z více vybraných alb najednou kliknutím na tlačítko Remove photo from albums.

Přidání fotek do alba

Uživatel může vybrané fotky přidat do alba kliknutím na tlačítko Add into album.

Uživateli se zobrazí seznam jeho alb a seznam jeho oblíbených alb, do kterých může přidávat fotky. Pod seznamem se zobrazí checkbox, který umožňuje přidat fotky rovnou jako potvrzené. Seznam fotek, které se přidají do alba je zobrazen dole.

Uživatel fotky přidá do alba kliknutím na tlačítko Add photos.

Poznámka: Do alba nejdou přidat fotky, které jsou označeny jako soukromé a fotky, které už v něm jsou.

Nahrání nové verze fotky

Uživatel může nahrát novou verzi fotky kliknutím na odkaz Load new version.

Při nahrání nové verze se změní pouze obrázek fotky, všechny ostatní vlastnosti – jméno, autor, tagy, komentáře atd. zůstanou nezměněné.

Na začátku stránky se uživateli zobrazí fotka, kterou chce změnit. Pod ní jsou uvedené informace o maximální velikost fotky a o volném místu, které má uživatel k dispozici.

Po vybrání souboru s obrázkem uživatel nahraje soubor kliknutím na tlačítko Upload photo.

Pokud daný soubor není obrázek, překračuje maximální povolenou velikost nebo uživatel nemá dost místa na přidání souboru, zobrazí se mu oznámení o chybě a důvodu této chyby. Změna fotky je přerušena a fotce zůstane původní obrázek.

Poznámka: Pokud uživatel nemá volné místo, nový obrázek musí být menší než původní.

Poznámka: Pokud má uživatel více fotek se stejným obrázkem, tak má možnost změnit všechny tyto fotky.