Powered by slightly modified MediaWiki and TED Notepad text editor.

Doc:Manual/Settings

Autor: Juraj Šimlovič

Contents

Nastavenia užívateľa

Zmena nastavení

Väčšinu užívateľských nastavení sa užívateľovi mení automaticky v jednotlivých častiach systému. Zmena ostatných nastavení je dostupná pod záložkou Change settings, kde sa užívateľovi zobrazí formulár s dostupnými nastaveniami.

Význam jednotlivých nastavení je nasledujúci:

 • Language – Voľba jazyka užívateľského rozhrania.
 • Skin – Voľba grafickej podoby užívateľského rozhrania.
 • Limit image resolution – Maximálna veľkosť obrázku zobrazovaného v bežnom detaile fotky. Fotky väčšie ako toto rozlíšenie budú v detaile fotky automaticky zmenšené.

Poznámka: Po zmene nastavení musí užívateľ formulár odoslať kliknutím na Save settings, aby sa jeho zmeny skutočne uložili.

Zmena hesla

Zmena hesla je dostupná v nastaveniach, pod záložkou Change passwords. Užívateľovi sa zobrazí formulár na zmenu hesla (resp. hesiel), ktorý ho informuje o aktuálnom počte hesiel a o možnostiach zmeny, pridávania alebo mazania hesiel.

Najjednoduchším spôsobom, ako zmeniť aktuálne heslo je zadať aktuálne heslo do poľa Current password (pre overenie skutočnej totožnosti v čase zmeny hesla), zvoliť si nové heslo v poli New password a Re-type password, a kliknúť na Change given current password for a new password. Týmto postupom zmení užívateľ zadané aktuálne heslo za nové heslo.

Pokročilá zmena hesla

Ďalšou možnosťou, je nové heslo pridať do zoznamu aktuálnych hesiel. Po zadaní aktuálneho hesla zadá užívateľ nové heslo a klikne na Add new password. Zadané heslo sa mu pridá do zoznamu jeho aktuálnych hesiel.

Pokiaľ chce užívateľ nejaké heslo zrušiť, zadá toto heslo ako aktuálne heslo a klikne na Delete given current password. V tomto prípade nie je nutné zadávať žiadne nové heslo.

Poznámka: Pokiaľ si užívateľ pridá to isté heslo viac krát, Change given current password for a new password aj Delete given current password mu vždy zrušia všetky takéto rovnaké heslá.

Poznámka: Formulár na zmenu hesla ponúka tiež možnosť na vytvorenie jednorazových hesiel. Jednorazové heslá sú vhodné napríklad na prihlasovanie sa z internetových kaviarní a pod., kde je vysoká pravdepodobnosť výskytu škodlivého softvéru. Jednorazové heslo funguje podobným spôsobom, ako ostatné heslá, avšak s tým rozdielom, že po úspešnom prihlásení sa daným heslom sa toto automaticky zmaže zo zoznamu aktuálnych hesiel.

Vynulovanie hesiel

V prípade, že užívateľ stratí prehľad nad svojimi heslami a rozhodne sa zrušiť všetky svoje aktuálne heslá, môže zadať ktorékoľvek zo svojich aktuálnych hesiel, zvoliť si nové heslo a kliknúť na Remove all current passwords and set a new password. Systém automaticky zmaže všetky jeho aktuálne heslá a nastaví mu jedno nové zvolené heslo.

Nastavenia systému

Aplikácia je konfigurovateľná pomocou súboru LocalSettings.php , ktorý správca vytvoril pri inštalácií. Tento súbor je zároveň PHP skript, na jeho editáciu sú preto potrebné aspoň základné znalosti PHP syntaxe. Viac podrobností o syntaxi PHP je na stránkach http://php.net/manual/.

Nasleduje popis bežných nastavení a ich povolených hodnôt:

Settings::$commonCaptchaLength

Určuje počet znakov v obrázkoch captcha. Hodnota 0 znamená vypnuté captcha obrázky. Možné hodnoty: Kladné celé čísla alebo 0.

Settings::$commonMangleMails

Určuje spôsob, akým sa majú znetvoriť zobrazované e-mailové adresy. Znetvorenie adresy zabraňuje spamovým robotom získavať adresy pre hromadnú nevyžiadanú poštu. Možné hodnoty:

 • Settings::NONE – znetvorovanie je vypnuté.
 • Settings::JAVASCRIPT – do adresy je vložený javascript.
 • Settings::IMAGE_AT – do adresy vloží miesto zavináču obrázok zavináču.
 • Settings::IMAGED – adresu zobrazí ako obrázok.

Settings::$commonAllowHtmlTags

Určuje, ktoré HTML tagy sú povolené v popisoch fotiek, albumov, skupín a pod. Možné hodnoty:

 • Settings::NONE – žiadne HTML tagy.
 • Settings::SOME – základné HTML tagy ako tučné písmo, kurzíva a pod.
 • Settings::SAFE – bezpečné HTML tagy, včetne tabuliek a pod.
 • Settings::ALL – všetky HTML tagy. Pozor! Predstavuje bezpečnostné riziko.

Settings::$commonHighlightLinks

Určuje, či sa majú linky v popisoch fotiek, albumov, skupín a pod. automaticky zvýrazňovať. Možné hodnoty: true, false.

Settings::$commonMainMenuItems

Určuje položky hlavného menu. Pole položiek môže obsahovať nasledujúce hodnoty v ľubovoľnom poradí:

 • home – Hlavná stránka,
 • login – Prihlasovací formulár.
 • register – Registrácia.
 • albums – Prehľad všetkých albumov podľa adresárov.
 • rand-album – Náhodné verejné album.
 • my-albums – Prehľad užívateľových albumov.
 • fav-albums – Prehľad obľúbených užívateľových albumov.
 • admin-albums – Administrácia albumov.
 • my-photos - Prehľad užívateľových fotiek.
 • shared-photos – Prehľad fotiek v zdieľanom úložisku.
 • admin-photos – Administrácia fotiek.
 • my-profile – Zmena údajov užívateľského profilu.
 • users – Prehľad všetkých užívateľov.
 • friends – Prehľad užívateľových priateľov.
 • create-user – Vytvorenie nového užívateľa.
 • groups – Prehľad všetkých skupín podľa kategórií.
 • my-groups - Prehľad užívateľových skupín.
 • admin-groups – Administrácia skupín.
 • stats – Štatistiky systému.
 • setts – Zmena užívateľských nastavení.
 • notifs – Prehľad užívateľských upozornení.
 • ugly – Prehľad nevhodného obsahu.
 • clean-up – Správa a management systému.
 • logout –Odhlásenie zo systému.

Pokiaľ je ako položka uvedený reťazec tvoriaci jednu medzerou vytvorí v menu na príslušnom mieste vizuálnu medzeru. Reťazec tvoriaci jednu pomlčku vytvorí v menu na príslušnom mieste vizuálnu čiaru.

Settings::$visitorAllowFreeRegistration

Určuje, či sa návštevník môže do systému sám zaregistrovať. Pokiaľ je táto možnosť zablokovaná, nové užívateľské účty smie vytvárať výhradne správca užívateľov. Možné hodnoty: true, false.

Settings::$userNeedAccountConfirmation

Určuje, či musí návštevník po registrácií počkať na povolenie nového účtu správcom užívateľov. Možné hodnoty: true, false.

Settings::$userMandatoryAttributes

Určuje, ktoré hodnoty sú povinné pri registrácií a pri zmene údajov v užívateľskom profile. Možné hodnoty, uvedené ako kľúče položiek poľa:

 • Settings::MANDATORY_DISPLAY_NAME – Meno užívateľa.
 • Settings::MANDATORY_EMAIL_REG – Registračný e-mail.
 • Settings::MANDATORY_BIRTH – Dátum narodenia.
 • Settings::MANDATORY_ADDRESS – Poštová adresa.
 • Settings::MANDATORY_TELEPHONE – Telefón.
 • Settings::MANDATORY_DESCRIPTION – Popis.
 • Settings::MANDATORY_REASON – Motivačný dopis.

Settings::$userMinPasswordLength

Určuje minimálnu dĺžku užívateľského hesla. Možné hodnoty: Celé kladné čísla.

Settings::$userMaxDescriptionLength

Určuje maximálnu dĺžku užívateľského popisu. Možné hodnoty: Celé kladné čísla.

Settings::$userSpaceQuota

Určuje maximálny objem fotiek, ktoré smie užívateľ do systému nahrať. Možné hodnoty: Kladné čísla znamenajú veľkosť v megabajtoch, záporné číslo znamená bez obmedzenia.

Settings::$userHideListOfUsers

Určuje, či sa smie zobraziť užívateľom kompletný zoznam všetkých užívateľov. Možné hodnoty:

 • Settings::NO – Zoznam všetkých užívateľov je verejne prístupný.
 • Settings::VISITOR_ONLY - Zoznam všetkých užívateľov je prístupný iba prihláseným užívateľom.
 • Settings::YES - Zoznam všetkých užívateľov nie je prístupný (neplatí pre správcu užívateľov).

Settings::$userTimeoutLogout

Určuje počet hodín, po ktorých systém užívateľa automaticky odhlási. Možné hodnoty: Kladné čísla.

Settings::$photoHideSharedStorage

Určuje, či smie byť zdieľané úložisko fotiek prístupné. Možné hodnoty: true, false.

Settings::$photoSharedStorageForUsers

Určuje ako smie pracovať so zdieľaným úložiskom fotiek prihlásený užívateľ. Možné hodnoty:

 • Settings::ADMIN_ONLY – Zdieľané úložisko je prístupné iba správcom fotiek.
 • Settings::READ – Fotky zo zdieľaného úložiska smú vidieť i prihlásený užívatelia, avšak samotné zdieľané úložisko prehliadať nemôžu (zoznam zdieľaných fotiek im nie je k dispozícií).
 • Settings::BROWSE - Fotky zo zdieľaného úložiska smú prihlásený užívatelia vidieť i prehliadať.
 • Settings::ADD – Do zdieľaného úložiska smú prihlásený užívatelia fotky pridávať.
 • Settings::FULL – Zdieľané úložisko je plne k dispozícií všetkým prihláseným užívateľom.

Settings::$photoSharedStorageForVisitors

Určuje ako smie pracovať so zdieľaným úložiskom fotiek neprihlásený užívateľ. Možné hodnoty:

 • Settings::NONE – Zdieľané úložisko nie je prístupné neprihláseným užívateľom.
 • Settings::READ – Fotky zo zdieľaného úložiska smú vidieť i neprihlásení užívatelia, avšak samotné zdieľané úložisko prehliadať nemôžu (zoznam zdieľaných fotiek im nie je k dispozícií).
 • Settings::BROWSE - Fotky zo zdieľaného úložiska smú neprihlásení užívatelia vidieť i prehliadať.
 • Settings::ADD – Do zdieľaného úložiska smú neprihlásení užívatelia fotky pridávať.
 • Settings::FULL – Zdieľané úložisko je plne k dispozícií všetkým, aj neprihláseným užívateľom.

Settings::$photoSharedStorageQuota

Určuje maximálny objem fotiek, ktoré smie zdieľané úložisko fotiek obsahovať. Možné hodnoty: Kladné čísla znamenajú veľkosť v megabajtoch, záporné číslo znamená bez obmedzenia.

Settings::$photoHideUserStorage

Určuje, či smú neprihlásený užívatelia využívať privátne úložiská fotiek. Možné hodnoty: true, false.

Settings::$photoMaxDatasize

Určuje maximálnu veľkosť (v kilobajtoch) jednej fotky. Možné hodnoty: Celé kladné čísla.

Settings::$photoMaxResolution

Určuje maximálny rozmer (dĺžku alebo šírku) fotky. Možné hodnoty: Celé kladné čísla.

Settings::$photoMaxDescriptionLength

Určuje maximálnu dĺžku popisu fotky. Možné hodnoty: Celé kladné čísla.

Settings::$photoAllowUserWatermark

Určuje, či si smú užívatelia zvoliť vlastný obrázok, ktorým sa budú ich fotky automaticky značkovať. Možné hodnoty: true, false.

Settings::$photoDefaultWatermarkImage

Určuje cestu (v súborovom systéme na serveri) k systémovému obrázku, ktorým sa majú automaticky značkovať všetky fotky. Hodnota false znamená, že celo systémové značkovanie je vypnuté.

Settings::$photoHideScore

Určuje, či sa má zobrazovať známkovanie fotiek. Možné hodnoty: true, false.

Settings::$photoMinScoreCount

Určuje, koľko známok je potrebných, aby sa aktuálna známka fotky zobrazila. Možné hodnoty: Celé kladné čísla.

Settings::$photoHideCounter

Určuje, či sa má u fotky zobraziť celkový počet jej zobrazení. Možné hodnoty: Celé kladné čísla.

Settings::$photoTrashTagName

Určuje systémové meno tagu pre kôš fotiek. Možné hodnoty: Akýkoľvek tag (nesmie obsahovať medzeru).

Settings::$groupHideAllGroups

Určuje, či má byť modul skupín prístupný. Možné hodnoty: true, false.

Settings::$groupAllowUserGroups

Určuje, či smú užívatelia zakladať vlastné skupiny. Možné hodnoty:

 • Settings::YES – Užívatelia smú voľne zakladať vlastné skupiny.
 • Settings::NEED_CONFIRMATION – Užívatelia smú zakladať vlastné skupiny, ale po založení musia počkať na potvrdenie novej skupiny správcom skupín.
 • Settings::NO - Užívatelia si nemôžu zakladať vlastné skupiny.

Settings::$groupMaxDescriptionLength

Určuje maximálnu dĺžku popisu skupiny. Možné hodnoty: Celé kladné čísla.

Settings::$groupAllowUserCategories

Určuje, či smú užívatelia vytvárať vlastné kategórie skupín. Možné hodnoty:

 • Settings::YES – Užívatelia smú voľne vytvárať vlastné kategórie skupín.
 • Settings::SUGGGEST – Užívatelia smú iba navrhovať kategórie skupín.
 • Settings::NO - Užívatelia nemôžu vytvárať ani navrhovať kategórie skupín.

Settings::$groupHideListOfGroups

Určuje, či sa smie zobraziť užívateľom kompletný zoznam všetkých skupín. Možné hodnoty:

 • Settings::NO – Zoznam všetkých skupín je verejne prístupný.
 • Settings::VISITOR_ONLY - Zoznam všetkých skupín je prístupný iba prihláseným užívateľom.
 • Settings::YES - Zoznam všetkých skupín nie je prístupný (neplatí pre správcu skupín).

Settings::$albumHideAllAlbums

Určuje, či má byť modul albumov prístupný. Možné hodnoty: true, false.

Settings::$albumAllowUserAlbums

Určuje, či smú užívatelia zakladať vlastné albumy. Možné hodnoty:

 • Settings::YES – Užívatelia smú voľne zakladať vlastné albumy.
 • Settings::NEED_CONFIRMATION – Užívatelia smú zakladať vlastné albumy, ale po založení musia počkať na potvrdenie nového albumu správcom albumov.
 • Settings::NO - Užívatelia si nemôžu zakladať vlastné albumy.

Settings::$albumMaxDescriptionLength

Určuje maximálnu dĺžku popisu albumu. Možné hodnoty: Celé kladné čísla.

Settings::$albumAllowUserDirectories

Určuje, či smú užívatelia vytvárať vlastné adresáre albumov. Možné hodnoty:

 • Settings::YES – Užívatelia smú voľne vytvárať vlastné adresáre albumov.
 • Settings::SUGGGEST – Užívatelia smú iba navrhovať adresáre albumov.
 • Settings::NO - Užívatelia nemôžu vytvárať ani navrhovať adresáre albumov.